MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 93
Planeta Br 93
Godina XVII
Novembar - Decembar 2019.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Nanotehnologija / Ciljevi i istraživanja

Nepovratno uvežbani patuljak

 

Nanotehnologija ili nanotehnika (grč. patuljak + vešt, uvežban) je skup disciplina koje se bave istraživanjem, razvojem i primenom struktura, uređaja i sastava koje se mere veličinama atoma, molekula i makromolekula, tj u opsegu do 100 nanometara (1 nm = 10–9 m), a koji, zahvaljujući svojim malim veličinima, imaju posebna svojstva. To brzo napredujuće područje prepliće se s nizom drugih područja, na primer s elektronikom, medicinom, naukom o materijalima, hemijskim reakcijama, a zasniva se na istraživanju osnovnih pojava i materijala u nanopodručju.  

Tema Broja

Kod dimenzija ispod 100 nm, pojave kvantne fizike prevladavaju nad pojavama poznatima iz svakodnevnog iskustva (klasična fizika). To se, pre svega, odnosi na restrukturiranje elektronskog sastava (kvantizacija), koje dovodi do novih elektronskih svojstava. Osim toga, vrlo mala tela imaju znatno veći odnos broja atoma smeštenih na površini i broja atoma u unutrašnjosti od makrotela. To može znatno uticati na strukturu, stabilnost i reaktivnost malih tela, čime materijal dobija nova svojstva. Istraživanje i razvoj u tom području obuhvata kontrolisano rukovanje nanostrukturama i njihovo uključivanje u veće delove, sastave i arhitekture, pri čem se svojstvima tih složenih struktura upravlja u nanopodručju. U nekim slučajevima, složene strukture mogu biti i veće od 100 nm a pokazuju jedinstvena svojstva.
Osnovni ciljevi istraživanja u području nanotehnike su: razumevanje osnovnih pojava na nanolestvici, sposobnost oblikovanja i sinteze materijala na atomskom nivou u cilju postizanja drugačijih svojstava i funkcija, razumevanje osnovnih procesa kojima živi organizmi stvaraju materijale i funkcionalne komplekse i upotreba tog znanja kao putokaz za nove sintetske procese i veštačke materijale, razvoj eksperimentalnih alata za određivanje svojstava nanostrukturiranih materijala kao i teorija i modela potrebnih za ostvarenje ciljeva.
Pojavu nanotehnike omogućio je razvoj eksperimentalnih alata i teorijskih modela koji su  omogućili manipulaciju pojedinačnim atomima, skupovima atoma i molekulima. Pritom je posebnu ulogu imao izum pretražnog mikroskopa sa tunelovanjem (Scanning Tunneling Microscope ili STM) i metoda koje su se potom razvile, kao i značajno povećanje razlučivosti elektronske  mikroskopije, koje je danas ispod 0,1 nm. Pretražni mikroskop s tunelovanjem omogućava uvid u položaj atoma u realnom prostoru i njihovo preobličavanje u nove strukture. Takav pristup stvaranju nanostruktura omogućavaju istraživanja, ali ne i proizvodnju velikoga broja struktura u kratkom vremenu. Drugačiji je pristup pojava samoorganizovanja (na primer, molekula u rastvorima i atoma metala koji se samoorganizuju u pravilno raspoređene grupe  atoma jednakih veličina na površini poluprovodnika i oksida.
Zbog brojnih mogućnosti nanotehnologije (uključujući industrijske i vojne), vlade bogatih država uložile su velika sredstva u istraživanja na području nanotehnologije (SAD su uložile 3,7 milijardi dolara, a EU 1,2 milijarde). Nanotehnologija je vrlo široko područje koje uključuje mnoge nauke a proizvodi nanotehnologije se koriste u razne svrhe - počev od proširenja konvencionalnih uređaja do novih pristupa zasnovanih na molekularnoj montaži i razvoja novih materijala nano-dimenzija i usmeravanja kontrole materije na nivou atoma.

Tema Broja

Nanotehnologija bi u budućnosti mogla da stvori mnogo novih materijala i uređaja sa danas nezamislivo širokom primenom u medicini, elktronici, biomaterijalima i proizvodnji energije. Na drugoj strani, nanotehnologija otvara probleme kao i sve nove tehnologije, uključujući zabrinutosti u vezi toksičnosti i uticaja nanomaterijala na okolinu, njihov mogući uticaj na globalnu ekonomiju i nagađanja o raznim scenarijima haosa. 

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 105
Planeta Br 105
Godina XIX
Maj-Jun 2022.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2022 PLANETA